Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Bastusten

Kan man använda vilket stenmaterial som helst till bastusten?

Bastustenen bör vara av ett så tungt material som möjligt, mörk i färgen och med tillräcklig storlek, så att stenen lagrar så mycket värmeenergi som möjligt. En bastuugnsförsäljare har speciella bastustenar från kända stenleverantörer med uppgifter om stenarnas sammansättning och lämplighet som bastustenar. Kända stenmaterial som är lämpliga till bastusten är t.ex.: peridotit, olivin och olivin-diabas. Bastustenarna staplas i bastuugnen luftigt för att få en god luftcirkulation.

Det finns även olika utförande av stenar. Små 5-10 cm. Stora 10-15 cm. Runda 10-15 cm

Hur bastustenarna bör staplas

Använd som sten i bastuaggregatet välkänd, massiv blocksten som är avsedd för bastuaggregat. Det är förbjudet att använda keramisk, lätt, porös sten, sten med få kanter eller sten av samma storlek. Sådan sten kan orsaka överhettning och skador på elelementen på grund av dålig luftcirkulation. Använd inte heller mjuk täljsten som bastustenar. Det är skäl att tvätta stenarna innan de staplas i stenutrymmet. Stapla dem på botten av stenutrymmet och på rosten, mellan värmeelementen på så sätt att stenarna stödjer varandra och lämnar utrymme för god luftcirkulation i stenutrymmet. Stenarnas tyngd får inte belasta värmeelementen. Stenarna får inte packas alltför tätt, eftersom luftcirkulationen då kan hindras. Kila inte heller fast stenar mellan värmeelementen, utan placera dem så att de sitter löst. Värmeelementen får inte ligga an mot stenutrymmets väggar och inte beröra varandra. Stenutrymmet skall fyllas helt med sten. Obs! När bastustenarna placerats i aggregatet, skall fukt och lukt avlägsnas ur stenarna genom en första inledande uppvärmning. Garantin täcker inte fel som förorsakas av att andra stenar än sådana som rekommenderats av tillverkaren använts. Det är förbjudet att i aggregatets stenutrymme eller dess närhet placera föremål eller anordningar som ändrar mängden luft som passerar genom aggregatet eller ändrar luftens riktning och därigenom orsakar överhettning i motstånden och brandfara i väggytorna!

Hur ofta bör stenarna i en familjebastu bytas?

Bytesintervallet beror främst på hur många gånger bastun har använts. Om bastun används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. Stapla om stenarna då och då eftersom de bryts ned vid användning och tätar stenutrymmet vilket hindrar luftcirkulationen mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att en bastuugn ska fungera riktigt och elmotståndens livslängd ökar tack vare motståndens lägre yttemperatur.